PDF versie downloaden

 

Algemene voorwaarden ApenkooiGym 

Tot stand gekomen op 22 december 2016. 

Laatst gewijzigd op 26 augustus 2022.

Algemene Voorwaarden ApenkooiGym, gevestigd aan Niasstraat 17 Hs, 1095 TT, te Amsterdam, ingeschreven bij de KvK onder nummer 70284938. 

Definities 

In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 

Algemene Voorwaarden:   De algemene voorwaarden als hierna vermeld. 

ApenkooiGym  

 

ApenkooiGym, ingeschreven bij de KvK onder nummer 70284938

Bedrijf:    

 

De Wederpartij handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep. 

Consument  

 

De Wederpartij niet handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep. 

Dienst:    

 

Alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, die ApenkooiGym voor of ten behoeve van de Wederpartij heeft verricht. 

Honorarium:  

 

De financiële vergoeding die voor uitvoering van de opdracht met de Wederpartij is overeengekomen. 

Koop op afstand

 

De overeenkomst tussen de Wederpartij en ApenkooiGym, waarbij in het kader van een door de ApenkooiGym georganiseerd systeem voor verkoop op afstand, tot het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand, zoals een website, telefoon of andere communicatiemiddelen. 

Opdracht  

 

De overeenkomst van opdracht tot dienstverlening. 

Overeenkomst:   

 

Elke overeenkomst gesloten tussen ApenkooiGym en de Wederpartij.  

Product  

 

Alle zaken die onderwerp zijn van de overeenkomst gesloten tussen de Wederpartij en ApenkooiGym. 

Tegoedbon  

 

Een waardebon, die voldoet aan de echtheidskenmerken, waarvan tegen inlevering de Wederpartij zonder betaling of tegen korting het product verkrijgt en/of de dienst wordt verricht. 

Wederpartij  

 

Degene die deze algemene voorwaarden heeft aanvaard en het product heeft afgenomen en/of opdracht heeft gegeven tot het verrichten van de dienst. Onder de Wederpartij wordt zowel Consumenten als Bedrijven verstaan. 

Artikel 1 Werkingssfeer 

Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst gesloten tussen ApenkooiGym en de Wederpartij, tenzij van deze Algemene Voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. 

Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met ApenkooiGym, voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken. 

De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere Algemene Voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

Indien gebleken is dat één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan blijven de Algemene Voorwaarden voor al het overige in stand. In geval van deze situatie treden ApenkooiGym en de Wederpartij in overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen. 

Indien ApenkooiGym niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat ApenkooiGym in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen. 

Afwijkingen van de Overeenkomst en Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk met ApenkooiGym zijn overeengekomen. 

Artikel 2 Aanbiedingen en/of offertes 

Aanbiedingen en/of offertes worden schriftelijk en/of elektronisch gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken. 

Alle aanbiedingen en/of offertes van ApenkooiGym zijn vrijblijvend, tenzij in de aanbieding en/of offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien er in de aanbieding en/of offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld vervalt de aanbieding en/of offerte wanneer deze termijn is verlopen. 

ApenkooiGym kan niet aan zijn aanbiedingen en/of offertes worden gehouden indien de Wederpartij, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding en/of offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. 

Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de aanbieding en/of offerte opgenomen aanbod dan is ApenkooiGym daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij ApenkooiGym anders aangeeft. 

Een samengestelde prijsopgave verplicht ApenkooiGym niet tot levering van een deel van de in de aanbieding en/of offerte begrepen zaken en/of tot het verrichten van een gedeelte van de Opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. 

Aanbiedingen en/of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders of nabestellingen. 

Artikel 3 Totstandkoming overeenkomst 

De Overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding door de Wederpartij van de aanbieding en/of offerte van ApenkooiGym. 

Artikel 4 Duur overeenkomst 

De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen. 

Artikel 5 Beëindiging overeenkomst

ApenkooiGym en de Wederpartij kunnen te allen tijde met wederzijds goedvinden de overeenkomst beëindigen.

Zowel ApenkooiGym als de Wederpartij kunnen de overeenkomst te allen tijde, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand, opzeggen. 

 

Artikel 6 Wijziging overeenkomst 

Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de Overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, stelt ApenkooiGym de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. De partijen zullen dan tijdig en in onderling overleg overgaan tot aanpassing van de Overeenkomst. 

Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. ApenkooiGym zal de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen. 

Indien de wijziging van of aanvulling op de Overeenkomst financiële, kwantitatieve en/of kwalitatieve gevolgen zal hebben, zal ApenkooiGym de Wederpartij hierover van te voren inlichten. 

Indien een vast Honorarium, prijs en/of tarief is overeengekomen, zal ApenkooiGym daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst van invloed is op de prijs. Hierbij zal ApenkooiGym proberen, voor zover mogelijk, vooraf een prijsopgave te doen. 

ApenkooiGym zal geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan ApenkooiGym kunnen worden toegerekend. 

Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen de Wederpartij en ApenkooiGym zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst schriftelijk zijn aanvaard door beide partijen. 

Artikel 7 Uitvoering overeenkomst 

ApenkooiGym zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. 

ApenkooiGym heeft het recht om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepassing van artikel 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 

ApenkooiGym heeft het recht om de Overeenkomst in fasen uit te voeren. 

Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft ApenkooiGym het recht om elk uitgevoerd gedeelte afzonderlijk te factureren en daarvoor betaling te verlangen. Indien en zolang deze factuur door de Wederpartij niet wordt betaald, is ApenkooiGym niet verplicht tot uitvoering van de volgende fase en heeft zij het recht de Overeenkomst op te schorten. 

Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft ApenkooiGym het recht de uitvoering van die onderdelen die tot de volgende fase of fasen behoren op te schorten totdat de Wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. 

De Wederpartij verstrekt tijdig alle gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst of waarvan de Wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, aan ApenkooiGym. 

Indien de overeenkomst een evenement betreft en het evenement wordt uitgevoerd op openbaar terrein, heeft ApenkooiGym het recht om foto’s te maken en te verspreiden. Indien betrokken personen het niet wenselijk achten dat de gemaakte foto’s worden verspreid, kunnen zij dit aangeven bij ApenkooiGym. ApenkooiGym zal de foto’s zo snel mogelijk verwijderen dan wel de persoon in kwestie uit de foto te verwijderen.

Indien de voorgaande gegevens en instructies niet of niet tijdig worden verstrekt, dan heeft ApenkooiGym het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. De extra kosten die worden gemaakt door de vertraging zijn voor rekening van de Wederpartij. 

De toepassing van artikel 7:404 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 

Artikel 8a Annulering sportieve evenementen  

Deze bepaling is uitsluitend van toepassing op sportieve evenementen. 

Deelname aan een sportief evenement kan uiterlijk tot 24 uur waarvoor een aanmelding is ontvangen, kosteloos worden geannuleerd. De kosten van een sportief evenement bij annuleringen die binnen deze 24 uur vallen zonder gegronde redenen, dienen alsnog betaald te worden bij een volgende deelname aan een sportief evenement. 

In geval van annulering bij groepsboekingen is de Wederpartij het volledige honorarium of een gedeelte van het Honorarium verschuldigd. De Wederpartij is verplicht in geval van annulering: 

 • 8 (acht) dagen voor aanvang 100% van het honorarium te voldoen; 
 • 15 (vijftien) dagen voor aanvang 75 % van het honorarium te voldoen;  
 • 22 (tweeëntwintig) dagen voor aanvang 50% van het honorarium te voldoen;  
 • 31 (eenendertig) dagen voor aanvang 25 % van het honorarium te voldoen. 

Bij groepsboekingen is Wederpartij geen Honorarium verschuldigd indien de Wederpartij dit meer dan eenendertig dagen voor aanvang meldt aan ApenkooiGym. 

Afzonderlijk op deze regel zijn locatiekosten voor de Wederpartij bij een groepsboekingen. Indien de Wederpartij binnen één maand annuleert, is er een Honorarium verschuldigd van grootte de huur voor de betreffende locatie. Deze kosten worden een-op-een verschuldigd als Honorarium. Indien de Wederpartij één maand voor aanvang afmeldt aan ApenkooiGym is ook hier geen Honorarium verschuldigd.

In geval van overmacht is de Wederpartij niet verplicht het volledige of een gedeelte van het Honorarium te voldoen en zal er een gepaste oplossing overlegd worden.

Artikel 8b Grootte sportieve evenementen

Deze bepaling is uitsluitend van toepassing op sportieve evenementen. 

Een aanvraag voor een sportief evenement dient minimaal voor 12 (twaalf) deelnemers te zijn. Wij hanteren 12 deelnemers als starttarief en zullen niet voor minder factureren. Wanneer er door onvoorziene omstandigheden deelnemers toch niet mee kunnen doen laten wij het programma nog doorgaan met 10 (tien) deelnemers. Wanneer er 9 (negen) deelnemers of minder kunnen deelnemen moet de klant annuleren en hanteren wij de annuleringsvoorwaarden zoals hierboven in Artikel 8a.

Een andere sportief evenement waar een minimaal aantal wordt verlangd is onze Glow in the Dark Apenkooi. Hierbij rekenen we op minimaal 20 deelnemers. Wij hanteren 20 deelnemers altijd als starttarief en zullen niet voor minder factureren. Wanneer er door onvoorziene omstandigheden deelnemers toch niet mee kunnen doen laten wij het programma nog doorgaan met 15 (vijftien) deelnemers. Wanneer er 14 (veertien) deelnemers of minder kunnen deelnemen moet de klant annuleren en hanteren wij de annuleringsvoorwaarden zoals hierboven in Artikel 8a.

 

Artikel 9 Prijzen en tarieven 

Ten aanzien van de Wederpartij in de hoedanigheid van Consument zijn de prijzen en tarieven in euro’s uitgedrukt, inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven. 

Ten aanzien van de Wederpartij in de hoedanigheid van Bedrijf zijn de prijzen en tarieven in euro’s uitgedrukt, exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven. 

De prijzen en tarieven zijn exclusief reis-, verblijf-, verpakkings-, bezorg- of verzendkosten en administratiekosten, tenzij anders aangegeven. 

Voor verzendingen naar het buitenland wordt een toeslag in rekening gebracht.

Indien niet uitdrukkelijk een Honorarium en/of tarief is overeengekomen, zal het Honorarium worden vastgesteld aan de hand van de werkelijk bestede uren en de gebruikelijke uurtarieven van ApenkooiGym. 

Van alle bijkomende kosten zal ApenkooiGym tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst aan de Wederpartij opgaaf doen of gegevens verstrekken op grond waarvan deze kosten door de Wederpartij kunnen worden berekend. 

Artikel 10 Wijziging honorarium, prijzen en tarieven 

Indien ApenkooiGym bij het sluiten van de Overeenkomst een vaste Honorarium, prijs of tarief overeenkomt, dan is ApenkooiGym gerechtigd tot verhoging hiervan, ook wanneer het Honorarium, de prijs of het tarief oorspronkelijk niet onder voorbehoud is gegeven. 

Indien ApenkooiGym het voornemen heeft het Honorarium, de prijs of het tarief te wijzigen, stelt zij de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.  

Indien de verhoging van het Honorarium, de prijs of het tarief plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst, kan de Wederpartij de Overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden, tenzij: 

 • de verhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op ApenkooiGym rustende verplichting ingevolge de wet; 
 • de verhoging oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de Overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren; 
 • ApenkooiGym alsnog bereid is om de Overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren; 
 • bedongen is dat de uitvoering langer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst zal worden verricht. 

De Wederpartij heeft recht op ontbinding van de Overeenkomst als meer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst het Honorarium, de prijs of het tarief wordt verhoogd, tenzij bij de Overeenkomst bedongen is dat de uitvoering langer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst zal worden verricht. 

ApenkooiGym zal de Wederpartij in geval van het voornemen tot verhoging van het Honorarium, de prijs of het tarief in kennis stellen. ApenkooiGym zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging in zal gaan vermelden. 

Artikel 11 Koop op afstand 

Deze bepaling is alleen van toepassing op de Wederpartij in de hoedanigheid van Consument. 

Ingeval van Koop op afstand dient de levering uiterlijk binnen 30 kalenderdagen te geschieden. 

Ingeval van Koop op afstand heeft ApenkooiGym het recht de Wederpartij tot vooruitbetaling van ten hoogste 50 procent van de prijs te verplichten. 

Ingeval van Koop op afstand heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst gedurende veertien kalenderdagen na de ontvangst van de door de ApenkooiGym geleverde zaken, zonder opgave van redenen, te herroepen.  

In geval van Koop op afstand heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst na 30 kalenderdagen te herroepen indien ApenkooiGym het product niet binnen 30 kalenderdagen heeft geleverd, tenzij partijen een afwijkende leveringstermijn over een zijn gekomen.  

Indien ApenkooiGym niet heeft voldaan aan zijn informatieplicht of gegevens niet in de juiste vorm heeft verstrekt, heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst gedurende drie maanden na de ontvangst van de door ApenkooiGym geleverde zaken, zonder opgave van redenen te ontbinden. Indien ApenkooiGym in die drie maanden alsnog voldoet aan de informatieplicht, begint de dag nadat hij alsnog heeft voldaan aan die plicht, de termijn van veertien kalenderdagen te lopen. 

De Wederpartij kan de Overeenkomst herroepen via het de door ApenkooiGym geplaatst standaardformulier voor herroeping of op een door de Wederpartij eigen gekozen wijze.  

Indien de Wederpartij de geleverde zaken terugzendt, dient de Wederpartij de zaken in een deugdelijke verpakking, met alle geleverde toebehoren en in originele staat, te retourneren. De verzendkosten van het terugzenden komen voor risico en rekening van de Wederpartij. 

Indien de Wederpartij gebruik heeft gemaakt van zijn herroepingsrecht, is de Wederpartij verplicht de goederen binnen veertien kalenderdagen terug te zenden omdat de Wederpartij ApenkooiGym heeft medegedeeld dat hij de overeenkomst herroept.  

Indien de Wederpartij gebruik heeft gemaakt van zijn herroepingsrecht, dan stort ApenkooiGym uiterlijk veertien kalenderdagen na de ontbinding van de Overeenkomst het volledige aanbetaalde bedrag inclusief de betaalde verzendkosten terug. 

Indien de zaken niet leverbaar zijn, stelt ApenkooiGym de Wederpartij zo spoedig mogelijk op de hoogte en stort ApenkooiGym uiterlijk binnen veertien kalenderdagen het aanbetaalde bedrag terug. Indien ApenkooiGym en de Wederpartij overeenkomen dat een zaak van soortgelijke kwaliteit en prijs geleverd mag worden, dan komen de verzendkosten voor het terugsturen voor rekening van ApenkooiGym. Het voorgaande is alleen van toepassing indien de Wederpartij gebruikt maakt van zijn ontbindingsrecht tijdens de bedenktijd. 

Het bepaalde in dit artikel geldt niet indien de Overeenkomst betrekking heeft op: 

 • producten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop ApenkooiGym geen invloed heeft en zich binnen de herroepingstermijn voordoen; 
 • producten die met de instemming van de Wederpartij al binnen de bedenktijd geleverd worden; 
 • producten die vanwege hun aard niet teruggezonden kunnen worden; 
 • producten van persoonlijke aard; 
 • producten op maat gemaakt. 

Artikel 12 Levering 

Levering ten aanzien van de Wederpartij in de hoedanigheid van Consument vindt plaats doordat de zaak in macht wordt gesteld aan de Wederpartij. Na levering gaat het risico van de zaak over op de Wederpartij. 

Levering ten aanzien van de Wederpartij in de hoedanigheid van Bedrijf vindt plaats doordat de zaak ter beschikking wordt gesteld aan de Wederpartij. Na levering gaat het risico van de zaak over op de Wederpartij. 

Levering vindt plaats op het door de Wederpartij opgegeven adres, tenzij anders overeengekomen. 

De Wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter hand worden gesteld, tenzij dit ernstige bezwaren of onredelijke kosten met zich meebrengt. 

De Wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld. 

Indien de Wederpartij op de plaats van de levering de zaak weigert om af te nemen of nalatig is met het verstrekken van gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de levering, zullen de voor levering bestemde zaken worden opgeslagen voor risico en rekening van de Wederpartij. De Wederpartij zal in dat geval alle aanvullende kosten verschuldigd zijn. 

Artikel 13 Leveringstermijnen en uitvoeringstermijnen 

De levering zal plaatsvinden binnen een door de ApenkooiGym opgegeven termijn. 

De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd binnen een door de ApenkooiGym opgegeven termijn. 

Indien voor de levering van de zaak of voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen of opgegeven is, dan is deze termijn slechts indicatief en nimmer te beschouwen als een fatale termijn. 

Indien ApenkooiGym gegevens of instructies nodig heeft van de Wederpartij, die noodzakelijk zijn voor de levering of voor de uitvoering van de Overeenkomst, vangen de leveringstijd en de uitvoeringstermijn aan nadat de Wederpartij deze aan ApenkooiGym heeft verstrekt. 

Bij overschrijding van de leveringstermijn of de uitvoeringstermijn dient de Wederpartij ApenkooiGym schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij ApenkooiGym alsnog een redelijke termijn wordt geboden om de zaak te leveren. 

Een ingebrekestelling is niet nodig wanneer de levering of de uitvoering blijvend onmogelijk is geworden of anderszins is gebleken dat ApenkooiGym zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet zal nakomen. Gaat ApenkooiGym binnen deze termijn niet over tot levering of uitvoering, dan heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te verlangen. 

Artikel 14 Risico-overgang consumenten 

Deze bepaling is alleen van toepassing op de Wederpartij in de hoedanigheid van consument. 

De zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn, zijn tot het tijdstip van het in macht brengen van de zaken aan de Wederpartij voor rekening en risico van ApenkooiGym. 

Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering van zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat op de Wederpartij over op het moment waarop zaken in de macht van de Wederpartij in de hoedanigheid van Consument of een door de Wederpartij aan te wijzen derde worden gebracht. 

Artikel 15 Risico-overgang bedrijven  

Deze bepaling is alleen van toepassing op de Wederpartij in de hoedanigheid van bedrijf. 

De zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn tot het tijdstip van het ter beschikking stellen van de zaken aan de Wederpartij voor rekening en risico van ApenkooiGym. 

Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering van zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat op de Wederpartij over op het moment waarop zaken aan de Wederpartij of een door de Wederpartij aan te wijzen derde ter beschikking staan.  

Artikel 16 Betaling 

Betaling vindt plaats door middel van overmaking op een door ApenkooiGym aangewezen bankrekening of in contanten op het tijdstip van de koop of levering, tenzij anders is overeengekomen. Overmaking vindt plaats middels een online betaalsysteem. 

Betaling kan zowel voor- als achteraf geschieden.  

Betaling achteraf dient te geschieden binnen 30 dagen na de factuurdatum, op een door ApenkooiGym aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij anders overeengekomen. 

De Wederpartij is niet bevoegd op het verschuldigde enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen.  

ApenkooiGym is gerechtigd de in de voorliggende periode verrichte werkzaamheden aan de Wederpartij te factureren. Facturatie vindt maandelijks plaats. 

ApenkooiGym en de Wederpartij kunnen overeenkomen dat betaling in termijnen geschiedt in evenredigheid met de voortgang van het werk. Indien betaling in termijnen is overeengekomen, moet de Wederpartij betalen volgens de termijnen en de percentages zoals deze in de Overeenkomst zijn vastgesteld. 

Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op. 

Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum is de Wederpartij, zonder ingebrekestelling, van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is.  

In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van ApenkooiGym en de verplichtingen van de Wederpartij jegens ApenkooiGym onmiddellijk opeisbaar. 

Artikel 17 Incassokosten 

Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij.  

Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft ApenkooiGym, voor zover de Wederpartij handelt in de hoedanigheid als Bedrijf, in afwijking van artikel 6:96 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek en het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, recht op een vergoeding van 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van € 90 voor iedere factuur die geheel of gedeeltelijk niet voldaan is.  

Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft ApenkooiGym, voor zover de Wederpartij handelt in de hoedanigheid van Consument, recht op de wettelijke maximale toegestane vergoeding zoals bepaalt in het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke (incasso)kosten.  

Voor zover de Wederpartij handelt in de hoedanigheid van Consument heeft ApenkooiGym pas recht op een vergoeding van de buitengerechtelijke (incasso)kosten, nadat ApenkooiGym de Wederpartij na het intreden van het verzuim een aanmaning heeft gestuurd om de openstaande factuur of facturen binnen veertien dagen te voldoen.  

De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van de Wederpartij. 

Artikel 18 Tegoedbon 

Een Tegoedbon kan alleen worden uitbesteed bij ApenkooiGym. 

De Wederpartij dient een Tegoedbon zorgvuldig te bewaren. Er vindt geen vergoeding plaats in geval van diefstal of verlies. 

Een tegoedbon is slechts geldig gedurende de geldigheidsduur. De geldigheidsduur wordt op de Tegoedbon vermeld. 

Tegoedbonnen kunnen niet worden geretourneerd of worden ingewisseld voor geld. 

In geval van Koop en/of dienstverlening op afstand kunnen tegoedbonnen binnen veertien dagen worden geretourneerd. Na verloop van deze termijn kunnen tegoedbonnen niet worden geretourneerd of worden ingewisseld voor geld. 

Artikel 19 Eigendomsvoorbehoud 

Alle door ApenkooiGym in het kader van de Overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van ApenkooiGym totdat de Wederpartij hetgeen hij op grond van de Overeenkomst is verschuldigd deugdelijk is nagekomen en volledig heeft voldaan. 

Bij het verschuldigde is tevens inbegrepen: de vergoeding van alle kosten en rente, ook van eerdere en latere leveringen en verrichte diensten, alsmede schadevorderingen wegens tekortschieten in de nakoming. 

Zolang het eigendom van het geleverde niet over is gegaan op de Wederpartij, mag deze hetgeen onder het 

eigendomsvoorbehoud valt niet doorverkopen, verpanden of op enige andere wijze bezwaren, behoudens binnen de normale uitoefening van zijn/haar bedrijf. 

Artikel 20 Opschorting 

Indien de Wederpartij een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, heeft ApenkooiGym het recht de nakoming van de daartegenover staande verplichting op te schorten. Bij gedeeltelijke of niet-behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegestaan, voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt. Voorts is ApenkooiGym bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten indien: 

 • na het sluiten van de Overeenkomst ApenkooiGym omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen; 
 • de Wederpartij bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is; 
 • zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van ApenkooiGym kan worden gevergd.

ApenkooiGym behoudt het recht om schadevergoeding te vorderen. 

Artikel 21 Ontbinding 

Indien de Wederpartij een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is ApenkooiGym bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt. 

Voorts is ApenkooiGym bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien: 

 • na het sluiten van de Overeenkomst ApenkooiGym omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen; 
 • de Wederpartij bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is; 
 • door de vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van ApenkooiGym kan worden gevergd dat hij de 

Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen; 

 • zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van ApenkooiGym kan worden gevergd; 
 • de Wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, een verzoek tot surseance van betaling indient, om toepassing van de schuldsanering natuurlijke personen verzoekt, geconfronteerd wordt met een beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendom; 
 • de Wederpartij onder curatele wordt gesteld; 
 • de Wederpartij komt te overlijden.

   

Ontbinding geschiedt door middel van schriftelijke kennisgeving zonder rechterlijke tussenkomst. 

Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van ApenkooiGym op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar. 

Indien ApenkooiGym de overeenkomst op grond van de voorgaande gronden ontbindt, is ApenkooiGym niet aansprakelijk voor enigerlei kosten of schadevergoeding. 

Indien de ontbinding is toe te rekenen aan de Wederpartij, is de Wederpartij aansprakelijk voor de door ApenkooiGym geleden schade. 

Artikel 22 Overmacht 

Een tekortkoming kan niet aan ApenkooiGym of de Wederpartij worden toegerekend, daar de tekortkoming niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. In dit geval zijn de partijen ook niet gehouden tot het nakomen van de verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien. 

Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop ApenkooiGym geen invloed kan uitoefenen en waardoor ApenkooiGym niet in staat is de verplichtingen na te komen. 

Als overmacht opleverende omstandigheden worden o.a. beschouwd: uitsluiting, brand, waterschade, natuurrampen of andere van buiten komende onheilen, mobilisatie, oorlog, verkeersbelemmeringen, blokkades, in- of uitvoerbelemmeringen of andere overheidsmaatregelen, vertraging in de aanvoer van grondstoffen of machineonderdelen, gebrek aan arbeidskrachten, alsmede elke omstandigheden, waardoor de normale gang in het bedrijf wordt belemmerd ten gevolge waarvan de nakoming van de Overeenkomst door ApenkooiGym in redelijkheid niet van de Wederpartij mag worden verlangd. 

ApenkooiGym heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat ApenkooiGym zijn verbintenis had moeten nakomen. 

In geval van overmacht zijn de partijen niet verplicht de Overeenkomst voort te zetten, noch gehouden tot enigerlei schadevergoeding. 

Zowel ApenkooiGym als de Wederpartij kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang, door middel van schriftelijke kennisgeving, zonder rechterlijke tussenkomst, te ontbinden zonder dat de partijen aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding. 

Indien de situatie van overmacht van tijdelijke aard is, behoudt ApenkooiGym zich het recht voor om de overeengekomen prestatie op te schorten voor de duur van de overmachtssituatie. In geval van blijvende overmacht zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden. 

Indien ApenkooiGym ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is ApenkooiGym gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke Overeenkomst. 

Artikel 23 Garanties

ApenkooiGym garandeert dat de geleverde zaken beantwoorden aan de overeenkomst. ApenkooiGym garandeert tevens dat de geleverde zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan redelijkerwijs gesteld kunnen worden en dat de zaken die eigenschappen bezit die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, voor een normaal gebruik nodig zijn.

ApenkooiGym garandeert dat de door hem verrichte werkzaamheden beantwoorden aan de overeenkomst en worden uitgevoerd met goed vakmanschap en met gebruikmaking van deugdelijk materiaal.

De in deze Algemene Voorwaarden aangegeven garantie geldt voor gebruik binnen en buiten Nederland.

Indien de geleverde zaak door een derde is geproduceerd, dan geldt de garantie die door deze derde wordt verstrekt, tenzij anders is aangegeven.

Indien het geleverde Product en/of de verrichte Dienst niet voldoet aan de garantie, zal ApenkooiGym, na vermelding hiervan, binnen een redelijke termijn overgaan tot kosteloze vervanging of herstelling.

Wanneer de garantietermijn is verlopen zijn alle kosten voor herstel of vervanging, daaronder begrepen administratie-, verzend-, en voorrijkosten, voor rekening van de Wederpartij.

Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid, of het een gevolg is van veranderingen die de Wederpartij of derden aan het geleverde hebben aangebracht. Evenmin staat ApenkooiGym in voor de eventueel ontstane schade als gevolg van deze gebreken.

De garantie vervalt eveneens indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar ApenkooiGym geen invloed op uit kan oefenen. Onder deze omstandigheden vallen o.a. weersomstandigheden.

Artikel 24 Onderzoek en reclame

De Wederpartij is gehouden de geleverde zaken op het moment van aflevering, maar in ieder geval binnen 7 dagen na aflevering, te onderzoeken. De Wederpartij is gehouden de Dienst op het moment van de uitvoering, maar in ieder geval binnen 7 dagen na uitvoering, te onderzoeken. Daarbij behoort de Wederpartij te onderzoeken of de kwaliteit en kwantiteit van het geleverde en de verrichte Dienst overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoen aan de eisen die daaraan in het normale handelsverkeer gelden.

Zichtbare gebreken en tekorten behoren binnen 7 dagen na levering van het Product schriftelijk aan ApenkooiGym gemeld te worden. Het gebrekkige Product dient samen met het aankoopbewijs te worden teruggestuurd, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is.

Zichtbare gebreken en tekorten behoren binnen 7 dagen na uitvoering van de Dienst schriftelijk aan ApenkooiGym gemeld te worden.

Niet-zichtbare gebreken en tekorten behoren binnen 7 dagen na ontdekking ervan aan ApenkooiGym gemeld te worden. Het gebrekkige Product dient samen met het aankoopbewijs te worden teruggestuurd, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is.

Voor de Wederpartij in de hoedanigheid van Consument geldt altijd een termijn van twee maanden bij het ontdekken van zichtbare- en niet-zichtbare gebreken, zoals bedoeld in artikel 7:23 van het Burgerlijk Wetboek.

Het recht op (gedeeltelijke) teruggave van de prijs, herstel of vervanging of schadevergoeding komt te vervallen indien gebreken niet binnen de gestelde termijn worden gemeld, tenzij uit de aard van het Product en/of Dienst of uit omstandigheden van het geval een ruimere termijn voortvloeit.

De eventueel gemaakte verzendkosten voor het op schriftelijk verzoek van de Wederpartij terugzenden van het gebrekkige Product zal ApenkooiGym aan de Wederpartij vergoeden. Andere kosten dan verzendkosten zullen door ApenkooiGym nooit worden vergoed, tenzij schriftelijk overeengekomen. De verzendkosten worden nimmer vergoed wanneer de Wederpartij ApenkooiGym niet schriftelijk om toezending heeft gevraagd.

De betalingsverplichting wordt niet opgeschort indien de Wederpartij ApenkooiGym binnen de gestelde termijn op de hoogte stelt van de gebrekkige zaak.

Indien tijdig wordt gereclameerd, blijft de Wederpartij verplicht tot afname en betaling, tenzij de gekochte zaken geen zelfstandige waarde toekomt.

 

Artikel 25 Aansprakelijkheid 

ApenkooiGym is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door bewuste roekeloosheid of opzet van ApenkooiGym. Onder directe schade moet uitsluitend worden verstaan:

 • materiële schade aan de eigendommen van de Wederpartij;
 • redelijke kosten, die Wederpartij heeft gemaakt ter vaststelling van de aansprakelijkheid en (de omvang van de directe) schade;
 • redelijke kosten, die Wederpartij redelijkerwijs heeft gemaakt, en redelijkerwijs kon en mocht maken, ter voorkoming of beperking van de schade, voor zover Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot een beperking van de directe schade;
 • redelijke kosten, die Wederpartij redelijkerwijs heeft gemaakt ter verkrijging van voldoening buiten rechte, zoals bedoeld in artikel 6:96 lid 2, sub c van het Burgerlijk Wetboek.

   

ApenkooiGym is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie of immateriële schade van de Wederpartij. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek. 

ApenkooiGym is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat ApenkooiGym is uitgegaan van door de Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor ApenkooiGym kenbaar behoorde te zijn. 

De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van ApenkooiGym of zijn leidinggevende ondergeschikten. 

Indien ApenkooiGym aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van ApenkooiGym beperkt tot het bedrag tot maximaal eenmaal het bedrag dat in de factuur staat vermeld of tot het bedrag waarop de door ApenkooiGym aangesloten verzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat ApenkooiGym overeenkomstig de verzekering draagt. 

De Wederpartij dient de schade waarvoor ApenkooiGym aansprakelijk kan worden gehouden, zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen tien dagen na het ontstaan van de schade aan ApenkooiGym te melden, een en ander op straffe van verval van enig vergoedingsrecht van deze schade. 

ApenkooiGym is niet aansprakelijk voor verminking, vernietiging, diefstal of verlies van gegevens of documenten. 

Iedere aansprakelijkheidsvordering jegens ApenkooiGym vervalt binnen één jaar nadat de Wederpartij bekend is geraakt met het schadebrengende feit of hiermee redelijkerwijs bekend had kunnen zijn. 

Artikel 26 Vrijwaring 

De Wederpartij vrijwaart ApenkooiGym voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan de Wederpartij toerekenbaar is. 

Indien ApenkooiGym door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden ApenkooiGym zowel buiten als in rechte bij te staan. Alle kosten en schade aan de zijde van ApenkooiGym en derden komen verder voor rekening en risico van de Wederpartij. 

Artikel 27 Verjaringstermijn 

Voor alle vorderingen jegens ApenkooiGym en de door ApenkooiGym (eventueel) ingeschakelde derden geldt, in afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, een verjaringstermijn van één jaar. 

Het voorgaande is niet van toepassing op vorderingen die gegrond zijn op het niet beantwoorden van de afgeleverde zaak aan de Overeenkomst. In dit geval verjaren de vorderingen door verloop van twee jaar nadat de Wederpartij ApenkooiGym ingelicht heeft over het gebrek van de afgeleverde zaak. 

Artikel 28 Intellectuele eigendom 

ApenkooiGym behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. 

ApenkooiGym behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijk informatie ter kennis van derden wordt gebracht. 

Artikel 29 Geheimhouding 

Zowel ApenkooiGym als de Wederpartij zijn verplicht om gedurende de looptijd en na beëindiging van de Overeenkomst geheimhouding te betrachten over alle feiten en bijzonderheden betreffende de onderneming waarvan hij of zij weet of redelijkerwijze kan vermoeden dat deze vertrouwelijk zijn. Deze geheimhoudingsplicht omvat tevens alle gegevens van de werknemers, cliënten, Wederpartijs en andere relaties waarvan uit hoofde van de Opdracht kennis is genomen. 

Artikel 30 Privacy en cookies 

De gegevens en informatie die de Wederpartij aan ApenkooiGym verstrekt, zal ApenkooiGym zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren. 

ApenkooiGym handelt in overeenstemming met de AVG welke vanaf 25 mei 2018 van kracht is. ApenkooiGym zal op grond van de AVG een register van verwerkingsactiviteiten bijhouden.

De Wederpartij heeft het recht op inzage, recht op correctie en recht op verwijdering van de doorgegeven persoonsgegevens.

Bij het bezoeken van de website kan ApenkooiGym informatie van de Wederpartij over het gebruik van de website verzamelen door middel van cookies.

De informatie die ApenkooiGym verzamelt middels cookies kan voor functionele en analytische doeleinden worden gebruikt. 

ApenkooiGym mag de persoonsgegevens van de Wederpartij uitsluitend en alleen gebruiken in het kader van de uitvoering van zijn leveringsplicht of het afhandelen van een klacht.

Het is ApenkooiGym niet toegestaan om de persoonsgegevens van de Wederpartij uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een of andere wijze openbaar te maken.

ApenkooiGym mag de persoonsgegevens van de Wederpartij uitsluitend en alleen gebruiken voor noodzakelijke specifieke doeleinden.

Het is ApenkooiGym niet toegestaan om de persoonsgegevens van de Wederpartij uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een of andere wijze openbaar te maken.

ApenkooiGym zal de persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is.

De Wederpartij is gerechtigd om bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht in te dienen omtrent zijn/haar persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens is verplicht deze klacht te behandelen.

 

De Wederpartij gaat akkoord dat ApenkooiGym de Wederpartij voor statistisch onderzoek of klanttevredenheidsonderzoek benadert. Wanneer de Wederpartij niet benaderd wil worden voor onderzoek, kan de Wederpartij dit kenbaar maken.

 

Artikel 31 Nieuwsbrief 

De Wederpartij kan zich aanmelden voor de nieuwsbrief. 

De nieuwsbrief houdt de Wederpartij op de hoogte van het laatste nieuws en de meest recente ontwikkelingen. 

De Wederpartij ontvangt de nieuwsbrief per mail. 

De Wederpartij kan zich te allen tijde schriftelijk of via de hyperlink afmelden voor de nieuwsbrief. De Wederpartij zal dan geen berichten meer ontvangen. 

Artikel 32 Wijziging algemene voorwaarden  

ApenkooiGym heeft het recht om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.  

Wijzigingen zullen ook gelden ten aanzien van reeds afgesloten overeenkomsten.  

ApenkooiGym zal de Wederpartij per e-mail op de hoogte stellen van de wijzigingen.  

De wijzigingen aan de algemene voorwaarden zullen na 30 dagen nadat de Wederpartij op de hoogte is gesteld van de wijzigingen van kracht zijn. 

Indien de Wederpartij niet akkoord gaat met de aangekondigde wijzigingen, heeft de Wederpartij het recht om de overeenkomst te ontbinden.  

Artikel 33 Toepasselijk recht en geschillen 

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij ApenkooiGym partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Dit geldt ook indien een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland wordt uitgevoerd of indien de Wederpartij zijn woonplaats in het buitenland heeft. 

De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten. 

Artikel 34 Vindplaats 

Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK onder nummer 70284938.